Prawo cywilne

Każdy z nas zawiera codziennie jakieś umowy cywilnoprawne, nie będąc nawet tego świadomym. Kupując pieczywo w sklepie osiedlowym zawieramy umowę sprzedaży, nabywając bilet komunikacji miejskiej – umowa przewozu, zostawiając płaszcz w szatni w restauracji, bibliotece czy centrum handlowym – umowę przechowania.

Wydaje się więc całkiem oczywiste, że przy takim ogromie stosunków cywilnych dochodzi do sporu między stronami umowy. Czasami sytuacja ta przeradza się w spór, który może zostać rozwiązany z pomocą adwokata czy radcy prawnego. Zachęcam więc Państwa do kontaktu w tych sprawach.

Poza roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy istotną częścią zagadnień prawa cywilnego, którą się zajmuję jest dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu i za szkody na osobie (roszczenia z tytułu szkód komunikacyjnych, kradzieży pojazdu, roszczenia związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę), a także dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych (sprawy o naruszenie wizerunku, czci i dobrego imienia). W kręgu mojego zainteresowania są również sprawy o zniesienie współwłasności, ochronę własności czy też o stwierdzenie zasiedzenia.

Ponadto, zajmuję się negocjowaniem umów, ich tworzeniem, analizą i opiniowaniem.

Obsługuję osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.