Prawo rodzinne

Należyta reprezentacja Klienta w sprawach rodzinnych jest niemożliwa bez indywidualnego podejścia do Klienta, który ma na ogół bardzo emocjonalny stosunek do sprawy. Dlatego też w postępowaniach rodzinnych wykazuję jak najdalej idącą delikatność, nie rezygnując jednocześnie ze zdecydowanej postawy wobec przeciwnika procesowego mojego Mocodawcy. Nie zapominam także o dobru dziecka, które stanowi jedną z naczelnych zasad kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. O ile jest to możliwe, dążę do koncyliacyjnego zakończenia sporu w ramach postępowania mediacyjnego. Gdy polubownego zakończenie sprawy nie da się osiągnąć, to podejmuję wszelkie działania do uzyskania rozstrzygnięcia zadawalającego mojego Klienta w toku postępowania sądowego.

Reprezentuję klientów m.in. w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, rozliczenie konkubinatu, rozdzielność majątkową, w tym rozdzielność majątkową z datą wsteczną, w sprawach alimentacyjnych (ustalenie, podwyższenie, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego), o kontakty rodziców i dziadków z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie, w tym ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Zajmuję się również sprawami z zakresu opieki i kurateli.